دیدار با وزیر توریست بلغارستان خانم نیکولینا انگلکووا برای پیشبرد اهداف گردشگری بین دو کشور