دیدار با آقای سرگی ایوانوف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری جمهوری تاتارستان ، قازان ، ۱۷/۱۱/۲۰۱۶