دیدار با آقای سافانوف ، دیدار با آقای سافانوف ، معاون وزیر و رییس سازمان گردشگری روسیه ، ۱۶/۱۱/۲۰۱۶